Kabiny ekranowane (tajne kancelarie)

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 931

 • serwerownie i centra obliczeniowe,
  biura projektowe,
  kancelarie tajne i specjalne sale narad,
  inne – wyposażone we wrażliwą aparaturę.

Opis

Ochrona informacji w czasach powszechnej informatyzacji wymaga niejednokrotnie specjalnych rozwiązań. Wszystkie urządzenia elektroniczne, powszechnie stosowane takie jak komputery, monitory, drukarki czy skanery, emitują fale elektromagnetyczne, zawierające informacje przetwarzane przez inne bądź te same urządzenia. Informacje emitowane do sieci energetycznej można odczytać min. dzięki specjalnie przystosowanym do tego antenom nawet z odległości kilkuset metrów. To powoduje, że ochrona informacji coraz częściej staje się kwestią priorytetową dla organów nie tylko państwowych ale i biznesu. Przetwarzanie danych istotnych z punktu widzenia różnych organizacji powinno odbywać się w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach odpornych na urządzenia podsłuchowe i umożliwiających przechwycenie emisji ujawniającej z urządzeń elektronicznych.

Firma Astat proponuje jedną z najbardziej skutecznych metod zabezpieczeń przed zjawiskiem promieniowania elektromagnetycznego – kabiny ekranujące.

Ochrona informacji jest zagadnieniem bardzo istotnym i musi być poważnie traktowana. Osoby zajmujące się tego typu problematyką muszą posiadać szeroką wiedzę techniczną, nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony informacji przed elektromagnetycznym przenikaniem, ale także wiedzę praktyczną dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której wzrosną koszty i tak drogich systemów do przetwarzania informacji niejawnych. Co gorsza, niewłaściwe podejście do sprawy może spowodować narażenie chronionej informacji na nieautoryzowane jej przejęcie i wykorzystanie.

Firma Astat w procesie doboru środków ochrony elektromagnetycznej stosuje odpowiednio:

 • ekranowanie (klatka Faraday’a),
 • filtrowanie (zestaw filtrów sieciowych, konwerterów sygnału, filtrów sygnałowych),
 • ochronę przed ESD,
 • podtrzymanie zasilania UPS,
 • ekranowanie akustyczne,
 • nie zapominając o stosownym zabezpieczeniu przeciwpożarowym, monitoringu i kontroli dostępu.

Ekranowanie

Ekranowanie jest ochroną obiektu przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Kabina ekranująca Complex Shield produkowane przez firmę Astat gwarantują wysoką skuteczność ekranowania zarówno dla składowej magnetycznej, elektrycznej, jak i mikrofal oraz stałość parametrów w długim okresie czasu.

Wiadomym jest, że urządzenia elektroniczne wytwarzają pole elektromagnetyczne, które może zakłócać odbiór różnych urządzeń. Jednakże zakłócenia nie są jedynym problemem towarzyszącym emisji elektromagnetycznej. Możliwym jest w niektórych przypadkach otrzymywanie informacji o sygnałach występujących wewnątrz urządzenia, jeśli emisja od tego urządzenia zostanie zarejestrowana a odebrane sygnały zdekodowane. Sytuacja ta ma szczególne znaczenie w przypadku urządzeń cyfrowych, ponieważ zdalna rekonstrukcja sygnałów występujących wewnątrz urządzenia może pozwolić na odtworzenie informacji przetwarzanej przez to urządzenie. Zwykły odbiornik telewizyjny po niewielkich przeróbkach może służyć do odtworzenia informacji wyświetlanej na monitorach lub terminalach. W zależności od rodzaju sprzętu rekonstrukcja taka w optymalnych warunkach może być możliwa z odległości nawet 1 km.
Możemy wyróżnić trzy podstawowe drogi, którymi mogą być propagowane emisje ujawniające:

 • Emisje promieniowane – każdemu sygnałowi elektrycznemu wytworzonemu lub przetwarzanemu w urządzeniu towarzyszy generacja pola elektromagnetycznego.
 • Emisje przewodzone – są to emisje propagujące się w przewodach dołączonych do urządzenia np.: linie sygnałowe, zasilania, uziemienia, sterujące.
 • Emisje przewodzone kombinowane – wszystkie emisje rozprzestrzeniające się wzdłuż wszelkiego rodzaju przewodników: rynny, kaloryfery, itp.

Każdy z trzech rodzajów emisji może być źródłem dwóch pozostałych. Na przykład emisje promieniowane mogą indukować w znajdujących się w ich zasięgu przewodnikach prądy, i na odwrót – przewodnik z prądem może być źródłem emisji promieniowanych. To zjawisko w znaczący sposób utrudnia kontrolowanie emisji ujawniających i powoduje, że nie można ich rozpatrywać osobno. Jednocześnie ochrona urządzenia przed elektromagnetycznym przenikaniem musi uwzględniać to zjawisko.

Jak obniżyć emisje elektromagnetyczne?

Do metod obniżania emisji elektromagnetycznych zaliczamy:

 • umieszczenie źródła emisji w metalowej obudowie (ekranowanie),
 • filtrowanie wszystkich przewodów wychodzących lub wchodzących do urządzenia,
 • ekranowanie przewodów,
 • uziemianie obydwóch końców ekranów stosowanych do tłumienia emisji promieniowanych,
 • ograniczenie czasów narastania impulsów,
 • stosowanie podzespołów i urządzeń o małym poborze mocy, charakteryzujących się mniejszym promieniowaniem.

Kabiny ekranowane Complex Shield wykonane są ze skręconych stalowych paneli. Miarą skuteczności ekranu jest stosunek natężenia pola elektromagnetycznego na zewnątrz do natężenia pola wewnątrz.
Wloty i wyloty powietrza kanałów dolotowych i wylotowych układów klimatyzacji należy ekranować przy pomocy filtrów falowodowych (tzw. plastrów miodu) odpowiednio zamocowanej wzdłuż krawędzi siatki lub w inny sposób, zapewniający maksymalną ciągłość elektromagnetyczną ekranu.

filtrowanie

Aby ekranowanie było skuteczne, wszystkie doprowadzenia wchodzące lub wyprowadzane z kabiny ekranującej powinny być objęte filtracją w celu ochrony przed przewodzeniem niepożądanej emisji na zewnątrz ekranu. Należy zaznaczyć, że stosowanie filtrów o tłumieniu większym od około 60 dB jest zwykle celowe tylko w przypadku urządzeń dobrze zaekranowanych. Przy niedostatecznym ekranowaniu urządzenia nawet najlepszy filtr nie może zmniejszyć poziomu zakłóceń poniżej granicy określonej warunkami ekranowania. Jednakże w celu zapewnienia skuteczności filtru przy wielkich częstotliwościach należy dołożyć szczególnych starań. Duże tłumienie w całym użytecznym zakresie częstotliwości chronionych może zapewnić stosowanie wieloczłonowych filtrów przeciwzakłóceniowych. Takie filtry są stosowane z reguły łącznie ze skutecznym ekranowaniem danych obiektów technicznych.