Ochrona informacji niejawnych

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych definiuje cztery klauzule tajności:

  • ściśle tajne,
  • tajne,
  • poufne,
  • zastrzeżone.

Nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” wynika z konieczności ochrony przed poważną lub wyjątkowo poważną szkodą dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Przetwarzanie informacji niejawnych to wszelkie operacje wykonywane na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że wspomniane dokumenty nie będą przetwarzanie w sposób elektroniczny z wykorzystaniem komputerów. Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne.

Wspomniana wyżej ustawa przewiduje, że ABW albo SKW udziela akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej. Akredytacji udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

Jednym ze środków ochrony informacji niejawnych jest ochrona elektromagnetyczna, zabezpieczająca przetwarzanie informacje przed ulotem elektromagnetycznym (podsłuchem) oraz atakiem elektromagnetycznym (celowym zniszczeniem). ASTAT posiada doświadczenie w projektowaniu, produkcji, montaż i weryfikacji kabin ekranujących (klatek faradaya), które są jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony elektromagnetycznej informacji.