Pomiary uziemień

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Zazwyczaj test rezystancji uziemień jest realizowany w serii testerów przeznaczonych do badań instalacji elektrycznych.

Aby zaspokoić oczekiwania użytkowników, którzy działają w obszarze badań gruntu i uziemień przygotowano w Gossen Metrawatt serię specjalnych testerów adresowanych tylko do sprawdzania i testowania rezystancji uziemień.

Przyrządy serii Geohm umożliwiają testy i pomiary związane z rezystywnością gruntu oraz pomiary rezystancji w odniesieniu do metody technicznej, a także z wykorzystaniem cęg. Zatem możliwa do wykonania metoda kompensacyjna sprowadza się do wykorzystania trzech przewodów lub czterech, a dodatkowe cęgi umożliwiają test w warunkach uziemień wielokrotnych, gdzie nie ma już konieczności rozpinania złącz kontrolnych. Należy dodać, że w specyficznych warunkach uziemień selektywnych możemy zastosować metodę dwucęgową, przy której nie ma konieczności stosowania sond pomocniczych.

Seria Geohm to także możliwości sprawdzania ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. System uziemienia ze względu na zamierzone funkcje jest bardzo istotnym, choć niestety często lekceważonym elementem różnego rodzaju instalacji z branży elektrycznej. Już od etapu projektu zależy jakość wykonania układu uziomów. Rezystancja uziemienia zależy wprost proporcjonalnie od rezystywności gruntu . W praktyce, oznacza to, że błąd z jakim określona zostanie rezystywność gruntu przekłada się bezpośrednio na taki sam względny błąd wyznaczenia wartości rezystancji uziemienia.

Pomiar rezystywności gruntu w miejscu, w którym przewidziano projektowaną instalację, powinien być warunkiem koniecznym dla zatwierdzenia projektu układu uziemiającego. Rezystywność gruntu może być zmienna na różnych głębokościach, a do obliczeń uziomów pionowych konieczne jest uwzględnianie rezystywności gruntu zmierzonej do głębokości odpowiadającej w przybliżeniu długości tych uziomów. Jeżeli na etapie pomiarów nie jest znana długość uziomów jaka będzie wymagana, to należy przeprowadzić pomiary dla różnych głębokości – stanowiących wielokrotność długości pręta uziemiającego.

Zobacz również: